Европроекти

 

Наименование на проекта: № BG-RRP-3.004-1970-C01, “Технологична модернизация в предприятието”

Основна цел на проекта: Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на Ди Ай Лоджик ООД. 
Описание на основната дейност на проекта: Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти. Настоящата дейност ще бъде изпълнена, чрез придобиване на следните високотехнологични материални активи: Машина за водо-абразивно рязане – 1 брой и Машина за лазерно рязане с една работна маса – 1 брой.
 
Резултати от изпълнението на проекта: Със закупуването на предвидените по проекта активи ще постигнем следните резултати:
  • Подобряване на производствения капацитета на дружеството;
  • Цифровизация на производствените процеси;
  • Разширяване на производствения капацитет;
  • Разнообразяване на предлаганите продукти;
  • Повишаване ефективността на производствените процеси;
  • Повишаване на производителността;
  • Намаляване на производствените разходи;
  • Оптимизиране на производствената верига.
 
Краен получател: “Ди Ай Лоджик” ООД
 
Обща стойност на проекта: 577 730.00 лв., от които 288 865.00 лв. безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от “Ди Ай Лоджик” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.

 

 

Публична покана и документация за определяне на изпълнител по ПМС № 80/09.05.2022 г. в рамките на проект №BG-RRP-3.004-1970-C01, „Технологична модернизация в предприятието“ във връзка с провеждането на процедура с предмет: „Доставка на специализирани машини“ – по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Машина за водно-абразивно рязане

Обособена позиция 2: Машина за лазерно рязане с една работна маса

Линк към документите

Публикувано на 20.10.2023г.